?????????-?????????

رشته های آقايان

فوتبال تيمهای پايه فوتبال نوجوانان فوتبال جوانان فوتبال اميد فوتبال بزرگسالان
واليبال تکواندو دووميدانی کشتی بسکتبال
کاراته هندبال نوجوانان هند بال جوانان هندبال اميد هند بال بزرگسالان
رشته های بانوان
  بدمينتون شنا  هندبال  بسکتبال
?????????-?????????

رشته های آقايان

فوتبال تيمهای پايه فوتبال نوجوانان فوتبال جوانان فوتبال اميد فوتبال بزرگسالان
واليبال تکواندو دووميدانی کشتی بسکتبال
کاراته هندبال نوجوانان هند بال جوانان هندبال اميد هند بال بزرگسالان
رشته های بانوان
  بدمينتون شنا  هندبال  بسکتبال
?????????-?????????

رشته های آقايان

فوتبال تيمهای پايه فوتبال نوجوانان فوتبال جوانان فوتبال اميد فوتبال بزرگسالان
واليبال تکواندو دووميدانی کشتی بسکتبال
کاراته هندبال نوجوانان هند بال جوانان هندبال اميد هند بال بزرگسالان
رشته های بانوان
  بدمينتون شنا  هندبال  بسکتبال
?????????-?????????

رشته های آقايان

فوتبال تيمهای پايه فوتبال نوجوانان فوتبال جوانان فوتبال اميد فوتبال بزرگسالان
واليبال تکواندو دووميدانی کشتی بسکتبال
کاراته هندبال نوجوانان هند بال جوانان هندبال اميد هند بال بزرگسالان
رشته های بانوان
  بدمينتون شنا  هندبال  بسکتبال
?????????-?????????

رشته های آقايان

فوتبال تيمهای پايه فوتبال نوجوانان فوتبال جوانان فوتبال اميد فوتبال بزرگسالان
واليبال تکواندو دووميدانی کشتی بسکتبال
کاراته هندبال نوجوانان هند بال جوانان هندبال اميد هند بال بزرگسالان
رشته های بانوان
  بدمينتون شنا  هندبال  بسکتبال
?????????-?????????

رشته های آقايان

فوتبال تيمهای پايه فوتبال نوجوانان فوتبال جوانان فوتبال اميد فوتبال بزرگسالان
واليبال تکواندو دووميدانی کشتی بسکتبال
کاراته هندبال نوجوانان هند بال جوانان هندبال اميد هند بال بزرگسالان
رشته های بانوان
  بدمينتون شنا  هندبال  بسکتبال
?????????-?????????

رشته های آقايان

فوتبال تيمهای پايه فوتبال نوجوانان فوتبال جوانان فوتبال اميد فوتبال بزرگسالان
واليبال تکواندو دووميدانی کشتی بسکتبال
کاراته هندبال نوجوانان هند بال جوانان هندبال اميد هند بال بزرگسالان
رشته های بانوان
  بدمينتون شنا  هندبال  بسکتبال
?????????-?????????

رشته های آقايان

فوتبال تيمهای پايه فوتبال نوجوانان فوتبال جوانان فوتبال اميد فوتبال بزرگسالان
واليبال تکواندو دووميدانی کشتی بسکتبال
کاراته هندبال نوجوانان هند بال جوانان هندبال اميد هند بال بزرگسالان
رشته های بانوان
  بدمينتون شنا  هندبال  بسکتبال
?????????-?????????

رشته های آقايان

فوتبال تيمهای پايه فوتبال نوجوانان فوتبال جوانان فوتبال اميد فوتبال بزرگسالان
واليبال تکواندو دووميدانی کشتی بسکتبال
کاراته هندبال نوجوانان هند بال جوانان هندبال اميد هند بال بزرگسالان
رشته های بانوان
  بدمينتون شنا  هندبال  بسکتبال