جدول فراواني گلهاي رد و بدل شده بر مبناي هر 15 دقيقه بازي در پايان هفته دور
دقيقه 0 الي 15 دقيقه 16 الي 30 دقيقه 31 الي 45 دقيقه 46 الي 60 دقيقه 61 الي 75 دقيقه 76 الي آخر دقيقه 0 الي آخر
تعداد گلهاي رد و بدل شده
درصد گلهاي رد و بدل شده
Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid-1017.php on line 121
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid-1017.php on line 122
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid-1017.php on line 123
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid-1017.php on line 124
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid-1017.php on line 125
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid-1017.php on line 126
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid-1017.php on line 127
0% 

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/fooladsepahanspo/public_html/session.inc on line 271