جدول فراواني گلهاي رد و بدل شده بر مبناي هر 15 دقيقه بازي در پايان هفته دور
دقيقه 0 الي 15 دقيقه 16 الي 30 دقيقه 31 الي 45 دقيقه 46 الي 60 دقيقه 61 الي 75 دقيقه 76 الي آخر دقيقه 0 الي آخر
تعداد گلهاي رد و بدل شده
درصد گلهاي رد و بدل شده
Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid.php on line 134
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid.php on line 135
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid.php on line 136
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid.php on line 137
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid.php on line 138
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid.php on line 139
0% 

Warning: Division by zero in /home/fooladsepahanspo/public_html/ViewQuantityCGrid.php on line 140
0% 

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/fooladsepahanspo/public_html/session.inc on line 271