کاربران گرامي :
براي مطلع شدن از فراواني گلهاي رد و بدل شده بر مبناي هر 15 دقيقه بازي در پايان هر هفته بر روي گزينه مورد نظر کليک کنيد .

جدول فراواني گلهاي رد و بدل شده بر مبناي هر 15 دقيقه بازي در پايان هر هفته
هفته : دور : فراواني گلها :
    فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
10    فراواني گلها 
11    فراواني گلها 
12    فراواني گلها 
13    فراواني گلها 
14    فراواني گلها 
15    فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
  فراواني گلها 
10    فراواني گلها 
11    فراواني گلها 
12    فراواني گلها 
13    فراواني گلها 
14    فراواني گلها 
15    فراواني گلها 
16    فراواني گلها 
17    فراواني گلها 
18    فراواني گلها 
19    فراواني گلها 


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/fooladsepahanspo/public_html/session.inc on line 271