برانکو بی خیال شجاع شود

شماره هشتاد  ودوم روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد.

 این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.ir مهمان شماست. 

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban