حضور شمشیربازان دختر سپاهانی درمسابقات کشوری

به گزارش روابط عمومی باشگاه فولادمبارکه سپاهان شمشیر بازان دختر سپاهانی در این هفته از مسابقات لیگ کشور به نتایج زیردست یافتند:

اسلحه اپه:
دانشگاه آزاد ۴۳_سپاهان۳۸
اميد هاي تهران ۱۵_سپاهان ۴۵

اسلحه فلوره:
دانش آموزان تهران ۴ _سپاهان۴۵
اميد هاي تهران ۴۵_سپاهان۲۷
آرسان توان تبريز ۴۵_سپاهان۴۴
آكادمي البرز۱۱_سپاهان۴۵

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban