سپاهان صدرنشین فرصت سوزی ها

دویست وپنجاهمین شماره روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد.

به گزارش  پایگاه خبری سپاهان ،این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.irمهمان شماست.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban