هوادارانی که نقش جهان را مخوف تر می کنند

 تصاویری از هوادارانی که به نقش جهان معنای واقعی گودال مرگ رقبا را داده اند

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban